Tarkoitus ja toiminta

Liiton aatteellisena tarkoituksena on elinkeinoa harjoittamatta edistää kylmäalan yleisten edellytysten kehitystä Suomessa toimimalla alan teollisten ja kaupallisten oikeuskelpoisten yritysten ja yhteisöjen keskusjärjestönä.

Tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan:

 • Kohottamalla yleisesti kylmäalan tunnettavuutta, laatu- ja palvelutasoa
 • edistämällä alan tutkimustoimintaa
 • seuraamalla alan kehitystä koti- ja ulkomailla
 • antamalla kylmäalaa koskevia lausuntoja
 • kehittämällä jäsenistön liiketoiminnan kannalta tarpeellisia sopimusehtoja ja sopimusperiaatteita ja edistämällä niiden käyttöönottoa sekä valvomalla niiden noudattamista
 • kehittämällä ja yhtenäistämällä alan asiakirjoja ja lomakkeita

Valvomalla alan etuja viranomaisiin ja organisaatioihin nähden esittämällä lainsäädäntöelimille ja viranomaisille sekä järjestöille tietoja niistä kylmäasennustoiminnan olosuhteista ja näkökohdista, jotka olisi otettava huomioon kylmäalan toimintaan vaikuttavissa ratkaisuissa

Huolehtimalla yhteydenpidosta kylmäalan muihin järjestöihin ja alaan läheisesti yhteydessä oleviin järjestöihin

Hoitamalla kylmäalan standardisointiasioita pitämällä yhteyttä tarvittaviin eurooppalaisiin standardisointijärjestöihin ja viranomaisiin.

Edistämällä jäsentensä ammattitaitotasoa järjestämällä tarvittavaa koulutusta, näyttely- ja tiedotustoimintaa.

Edistämällä jäsenyritystensä terveitä liiketoiminnan muotoja.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Liiton jäsenyritykseksi hallitus voi hyväksyä, kirjallisen hakemuksen perusteella, oikeuskelpoisen yrityksen tai yhteisön, joka Suomessa valmistaa, myy tai suunnittelee kylmäalan tuotteita taikka harjoittaa asennus- ja / tai huoltotoimintaa kylmäalalla.

Jäsenyritykseksi hyväksymisen edellytyksenä ovat mm. seuraavat vaatimukset :

 • Yrityksellä on yleisesti hyväksytty ja tunnustettu ammattitaito – asennus- ja / tai huoltotoimintaa harjoittavilla yrityksillä lisäksi tarvittava virallinen pätevyys (= yrityksen tiedot ja vastuuhenkilön nimi TUKESin rekisterissä) tehdä kylmäalan töitä
 • Yrityksen taloudellinen toiminta on Suomessa voimassa olevien verolakien mukaista
 • Yrityksen tuotteet tai suoritteet ovat Suomessa voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisia

Jäsenyritykset jaetaan neljään ryhmään toimialansa perusteella:

 • Pienet urakoitsijat
 • Suuret urakoitsijat
 • Valmistajat
 • Tukkukauppiaat ja suunnittelutoimistot

Lisäksi yritykset jaetaan enintään kahdeksaan jäsenmaksukategoriaan kylmäalan liikevaihdon perusteella. Kategorioitten määrät ja rajat vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa jäsenmaksun määrittämisen yhteydessä.

Tällä hetkellä jäsenmaksukategorioita on kuusi ja jäsenmaksut ovat seuraavat:

 • Jäsenmaksukategoria 1
  Liikevaihto: < 1 milj. EUR
  Jäsenmaksu: 340,- EUR
 • Jäsenmaksukategoria 2
  Liikevaihto: 1-2 milj. EUR
  Jäsenmaksu:  650,- EUR
 • Jäsenmaksukategoria 3
 • Liikevaihto: 2-4 milj. EUR
  Jäsenmaksu: 950,- EUR
 • Jäsenmaksukategoria 4
  Liikevaihto: 4-6 milj. EUR
  Jäsenmaksu: 1400,- EUR
 • Jäsenmaksukategoria 5
  Liikevaihto: 6- 8 milj. EUR
  Jäsenmaksu: 1850,- EUR
 • Jäsenmaksukategoria 6
 • Liikevaihto : > 8 milj. EUR
 • Jäsenmaksu : 2100,- EUR

Liittymismaksu on 190,- EUR joka on samalla liittymisvuoden jäsenmaksu. 

Jäsenedut

 • Jäsentiedotteet 4 …6 kertaa vuodessa
  • uusista määräyksistä
  • tiedotteet AREAn (Air Conditioning and Refrigeration European Association) kokouksista ja ”Newsletter” julkaisuista
  • alan asioista yleensä
  • SKLL:n ja alan tapahtumista
 • Talotekniikka lehti
 • Jäsenkoulutuspäivät
 • Liiton toimiston neuvonta
 • Lomakepohjat netissä (kylmälaitoksen luovutuskansio, sisältöluettelo, sisältöluettelo pienlaitoksille, tiiviyskoepöytäkirja, painekoepöytäkirja, hälytyksien testauspöytäkirja, luettelo varaajista ja venttiileistä, todistus käytönopastuksesta, savukoepöytäkirja, konekortti, kylmälaitoksen laatusuunnitelma, kylmälaitoksen kunnossapitosuunnitelma, vastaanotto-, testaus- ja koekäyttöpöytäkirja)
 • Nettisivut yleensä
 • Verkkokaupan tuotteet -50%
 • Ilmainen nettisivujen käyttö
 • lehdistötiedotteet
 • Jäsenyys STUL:ssa (SKLL maksaa jäsenmaksun) ja sen tuomat edut
 • Sähkömaailma lehti
 • STUL:n jäsentiedotteet (Sähkömaailma lehden keskiaukeamalla)
 • STUL:n koulutustilaisuuksiin osallistuminen jäsenhinnalla
 • Jäsenalennukset STUL:n julkaisuista
 • Sähköalan tietokansio ja turva-alan tietokansio jäsenhintaan
 • STUL:n neuvottelemat alennukset tietyistä vakuutusmaksuista (tapaturma- ja matkustajavakuutus)
 • STUL:n puhelinneuvontaa (juridinen, määräys- ja talousneuvonta, talotekniikan työsuhdeasiat)
 • Perintäpalvelu jäsenhintaan
 • Edulliset lakipalvelut

Kylmäliikkeiden Liiton kokoukset

Kylmäliikkeiden Liitto kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen: kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen esityksestä tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Liiton hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä, joista kolme on kulloinkin erovuorossa.Valinta tehdään syyskokouksessa.Toimikausi kestää kolme kalenterivuotta.Erovuorossa olevia ei voi valita uudelleen hallitukseen seuraavaksi vuodeksi.

Hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että kaikki 3§ tarkoittamat jäsenryhmät tulevat aina mahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä tarvitsemansa toimihenkilöt, vuoden ensimmäisessä kokouksessa, kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu käytännössä 8 … 11 kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Liiton hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti
 • ottaa ja erottaa tarvittaessa liitolle toimitusjohtaja, määrätä hänen palkka- ja toimiehdoistaan samoin kuin palkata ja erottaa muu tarvittava henkilökunta
 • määritellä toimitusjohtajan toimenkuva ja toiminnan rajat vuosittain
 • edistää liittoon liittymistä ja hyväksyä kirjallisen anomuksen perusteella uudet jäsenet
 • valvoa liiton varojen käyttöä
 • toimeenpanna liiton kokousten päätökset
 • edustaa liittoa
 • laatia toimintakertomus hallituksen ja liiton toiminnasta liiton sääntömääräiselle kokoukselle

Toimikunnat

Liiton hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa jäsenistön keskuudesta nimitetyn toimikunnan käsittelemään liiton toimialaan liittyviä tehtäviä tai kysymyksiä. Vähintään yhden toimikunnan jäsenistä on oltava hallituksen jäsen.

Toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus

Liiton toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi

Kunniapuheenjohtaja

Sääntömääräinen kokous voi nimittää liiton kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on tehnyt uhrautuvaa ja suuriarvoista työtä liiton päämäärien saavuttamiseksi. Nimitys on elinikäinen ja kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Tällä hetkellä kunniapuheenjohtaja on Paavo V. Suominen.

Huomionosoitukset

Liiton hallitus voi tapauskohtaisesti huomioida alan toimintaa tai tunnettavuutta menestyksekkäästi edistäneitä henkilöitä tai liiton jäsenyrityksiä.